farzanehbrothers

farzanehbrothers

 

مقاله

یزد و صنایع دستی

استان یزد با مرکزیت شهر یزد در قسمت مرکزی ایران قرار گرفته و می توان از آن به عنوان اولین شهر خشتی و دومین شهر تاریخی نام برد.کثه یا ایساتیس از نامهای قدیمی یزد می باشد.شهرت شهر یزد به شهر بادگیرها یا شهر قنات می باشد همچنین از آن به شهر دوچرخه ها نیز یاد شده است.یا شرایط آب و هوایی خاص با تابستانهای گرم و سوزان و زمستانهای سرد و خشک وشرایط اقتصادی،دورافتادگی و نیازهای مردم را می توان از عوامل روی آوردن مردم به صنایع دستی و تهیه مایحتاج زندگی خود توسط خودشان به شمار آورد.

صنایع دستی استان یزد عبارتند از:

 

ادامه مطلب: یزد و صنایع دستی